Nationale consensus pijnmeting bij volwassenen in het ziekenhuis.

Zorgprofessional opgelet! Bij welke patiënten vind jij dat pijn standaard moet worden gemeten (inclusief duur en frequentie)? En bij welke niet? Ben jij BIG-geregistreerd (of geregistreerd volgens het kwaliteitsregister NVAM) en werk je nu al minimaal 2 jaar in het ziekenhuis? Dan is dit je kans om je stem te laten horen in het nationale onderzoek voor indicatie pijnmeting in ziekenhuizen! Als je het hele onderzoek je mening geeft, maak je kans op iets leuks als vergoeding voor je tijd! Graag delen met zoveel mogelijk collega's.

Aantal inschrijvingen: 236

Soraya Baroud, RN (sbaroud@delphistudie.nl)
Rianne van Boekel, Phd RN
Peter Vink, PhD RN

Ronde 4

We zijn momenteel bezig met de analyse van Ronde 3, je ontvangt spoedig bericht over de resultaten en voortgang van de studie.

Tussentijdse Resultaten

Consensus per patiëntengroep wordt berekend voor 3 onderdelen, namelijk indicatie, duur en frequentie van pijnmeting.

Indicatie: We vragen uw mening op een schaal van 1 (helemaal niet mee eens) tot 5 (helemaal mee eens). Voor consensus hebben we een gemiddelde score van 3,5 of hoger nodig en moet 75% van de groep minder dan 1 punt uit elkaar zitten.

Frequentie & Duur: Ook voor deze onderdelen is een afkappunt opgesteld voor consensus. Minimaal 70% van de deelnemers moeten hetzelfde antwoord geven voor frequentie en duur van pijnmeting per patiëntengroep om te spreken van consensus.

Informatie

Met dit onderzoek willen wij inzichtelijk maken bij welke klinisch opgenomen volwassen patiënten het van belang is om structureel pijn te meten in ziekenhuizen, inclusief duur en frequentie en bij welke patiënten dit niet standaard nodig is. Wij streven om een mate van consensus te bereiken onder zorgprofessionals, over de indicatie voor structurele pijnmeting in ziekenhuizen.

Sinds het VMS-programma (2008-2012) is er in toenemende mate aandacht gekomen voor pijnmeting bij alle patiënten in het ziekenhuis. De opdracht uit dit programma was ‘meet pijn minimaal drie keer per dag’. In opvolgende gepubliceerde richtlijnen is deze uitspraak deels overgenomen of verder genuanceerd. Zo stelt de huidige versie van de ‘Richtlijn postoperatieve pijn’ geen frequentie meer voor en staat bij de richtlijnen ‘Pijnmeting bij patiënten met kanker’ en ‘Pijn bij COPD of hartfalen’ ‘meet pijn regelmatig’ met een verschillende frequentie per setting. Een wetenschappelijke onderbouwing voor de duur en frequentie lijkt echter nog te ontbreken, waardoor men zich in de praktijk afvraagt of structurele pijnmeting wel nodig is bij alle groepen patiënten en wanneer men kan afwijken van de ‘meet pijn minimaal drie keer per dag’-norm.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een student van de Master Evidence Based Practice in Healthcare ter Universiteit van Amsterdam, onder begeleiding van twee pijnexperts van het Amsterdam UMC locatie AMC en Radboudumc.
U kunt deelnemen aan het onderzoek als u 18 jaar of ouder bent, BIG-geregistreerd (of geregistreerd volgens het kwaliteitsregister NVAM) en minimaal 2 jaar werkervaring heeft in het ziekenhuis. Verder is het van belang dat u patiënten behandelt die (mogelijk) pijn ervaren tijdens een klinisch opname. U participeert vrijwillig aan het onderzoek en bent bereid om uw kennis en ervaring omtrent het meten van pijn bij patiënten te delen.

Informatiebrief

Nationale consensus pijnmeting bij volwassenen in het ziekenhuis.

Geachte zorgprofessional,

U ontvangt deze brief om u te informeren en uit te nodigen om deel te nemen aan een onderzoek naar nationale consensus over pijnmeting bij volwassen patiënten in ziekenhuizen. In deze brief leggen wij u uit wat het onderzoek precies inhoudt. Leest u deze brief rustig door voordat u besluit wel of niet mee te doen aan het onderzoek.

Wat is het doel?

Met dit onderzoek willen wij inzichtelijk maken bij welke klinisch opgenomen volwassen patiënten het van belang is om structureel pijn te meten in ziekenhuizen, inclusief duur en frequentie en bij welke patiënten dit niet standaard nodig is. Wij streven om een mate van consensus te bereiken onder zorgprofessionals, over de indicatie voor structurele pijnmeting in ziekenhuizen.

Waarom is deze studie van belang?

Sinds het VMS-programma (2008-2012) is er in toenemende mate aandacht gekomen voor pijnmeting bij alle patiënten in het ziekenhuis. De opdracht uit dit programma was ‘meet pijn minimaal drie keer per dag’. In opvolgende gepubliceerde richtlijnen is deze uitspraak deels overgenomen of verder genuanceerd. Zo stelt de huidige versie van de ‘Richtlijn postoperatieve pijn’ geen frequentie meer voor en staat bij de richtlijnen ‘Pijnmeting bij patiënten met kanker’ en ‘Pijn bij COPD of hartfalen’ ‘meet pijn regelmatig’ met een verschillende frequentie per setting. Een wetenschappelijke onderbouwing voor de duur en frequentie lijkt echter nog te ontbreken, waardoor men zich in de praktijk afvraagt of structurele pijnmeting wel nodig is bij alle groepen patiënten en wanneer men kan afwijken van de ‘meet pijn minimaal drie keer per dag’-norm.

Wie organiseert en financiert deze studie?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een student van de Master Evidence Based Practice in Healthcare ter Universiteit van Amsterdam, onder begeleiding van twee pijnexperts van het Amsterdam UMC locatie AMC en Radboudumc.

Wie kan er meedoen?

U kunt deelnemen aan het onderzoek als u 18 jaar of ouder bent, BIG-geregistreerd (of geregistreerd volgens het kwaliteitsregister NVAM) en minimaal 2 jaar werkervaring heeft in het ziekenhuis. Verder is het van belang dat u patiënten behandelt die (mogelijk) pijn ervaren tijdens een klinisch opname. U participeert vrijwillig aan het onderzoek en bent bereid om uw kennis en ervaring omtrent het meten van pijn bij patiënten te delen.

Waarom ben ik gevraagd voor dit onderzoek?

U werkt als zorgprofessional in een Nederlandse ziekenhuis. Uw mening over het structureel meten van pijn bij klinisch opgenomen patiënten is van belang voor ons onderzoek. Met uw inbreng en die van andere zorgprofessionals is het mogelijk om (een mate van) consensus te bereiken vanuit het perspectief van de professional.

Ben ik verplicht om deel te nemen?

Uw participatie is geheel op vrijwillige basis. U kunt zich terugtrekken wanneer u wilt en zonder opgaaf van redenen.

Hoe gaat de studie in zijn werk?

In april 2021 tot juli 2021* zullen drie zogeheten ‘Delphi rondes’ plaatsvinden. U wordt gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen om vast te stellen bij welke patiëntengroepen pijn gemeten moet worden, hoe vaak en hoelang en bij welke patiënten dit niet nodig is. U heeft 2 weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Iedere Delphi-ronde zal per keer maximaal 20 minuten van uw tijd in beslag nemen.
* of langer indien er meer rondes noodzakelijk zijn.

Ronde 1: Bij de eerste ronde wordt u gevraagd te scoren, in hoeverre bepaalde patiënten karakteristieken van belang zijn ter indicatie, om pijnmeting te starten of te stoppen. Dit gebeurt met behulp van een Visuele Analoge schaal (VAS schaal) van 0 tot 100 punten. U heeft de mogelijkheid om meer karakteristieken in te vullen die van belang zijn ter indicatie van pijnmeting. U wordt ook gevraagd om een lange lijst van patiëntengroepen en soorten pijn te noteren die volgens u van belang zijn ter indicatie van pijnmeting.

Ronde 2: In de tweede ronde wordt u gevraagd om op een Likert schaal (1= helemaal oneens naar 5=helemaal mee eens) aan te geven, in hoeverre u het mee eens bent met de stellingen gegenereerd uit ronde 1 van de vragenlijst. U wordt gevraagd te scoren in hoeverre patiënten karakteristieken, patiëntengroepen, potentiële en actuele soorten pijn van belang zijn ter indicatie van pijnmeting. Ook wordt gevraagd om per patiëntengroep aan te geven hoelang en hoe vaak de pijnmeting moet worden uitgevoerd in uren of dagen.

Ronde 3 en verder: In de derde (en latere) ronde worden alle stellingen meegenomen die geen consensus hebben behaald in de vorige ronde. U krijgt feedback van zowel uw scores en scores van andere zorgprofessionals. U krijgt de keuze om mee te gaan met de mening van de groep of niet. Op deze manier wordt gekeken in hoeverre consensus behaald kan worden. Indien geen consensus is behaald voor een aantal stellingen, zullen deze worden meegenomen in de volgende rondes, tot maximaal zes rondes.

Wanneer wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De studie wordt uitgevoerd in de periode van april 2021 tot juni 2021. Voor elke ronde wordt twee weken ingepland voor het invullen van de vragenlijst en twee weken voor het analyseren van data. Indien er geen consensus is bereikt na drie rondes vragenlijst, wordt de studie verlengd met maximaal zes rondes, totdat (mogelijk) consensus is behaald.

Wat zijn de mogelijke nadelen en risico’s bij participatie?

Wij zien geen mogelijke nadelen en risico’s door deelname aan dit onderzoek. Participatie geschiedt op geheel vrijwillige basis en onderzoeksdeelnemers kunnen zich op ieder moment terugtrekken zonder opgaaf van redenen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw participatie wordt vertrouwelijk behandeld. U wordt gevraagd aan het begin van de studie om uw persoonlijke informatie op te geven via de website. Met uw e-mail adres ontvangt u een unieke link voor deelname aan het onderzoek. Voor dit onderzoek hebben wij enkele demografische gegevens van u nodig zoals geslacht, leeftijd en functie. Uw gegevens worden anoniem behandeld. Persoonlijke informatie wordt gereguleerd volgens de AVG-wetgeving en verwijderd uit de database aan het eind van het onderzoek. Verder wordt de verzamelde data elektronisch opgeslagen in versleutelde bestanden en wordt niet met derden gedeeld. De data worden voor maximaal 15 jaar bewaard.
Voor meer informatie over privacy verwijzen wij u naar ons privacy pagina.

Wat zal er met de onderzoeksresultaten gebeuren?

Wanneer het totale onderzoek is afgerond wordt hierover een wetenschappelijk artikel gepresenteerd. Op basis van de resultaten zal verder worden bepaald wat er nodig is voor (mogelijke) aanpassing van bestaande richtlijnen voor pijnmeting in ziekenhuizen. De verwachte einddatum van het onderzoek is september 2021.

Bij wie kan ik terecht bij vragen of opmerkingen?

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de onderzoeker(s). Dit kan per e-mail. De contactgegevens vindt u onderaan deze brief.

Bedankt voor uw aandacht,
Namens het onderzoeksteam,

Soraya Baroud, RN (sbaroud@delphistudie.nl)
Rianne van Boekel, Phd RN
Peter Vink, PhD RN